top of page

מפגש קהילה, מאי 2021

במפגש מרתק זה עסקנו בשאלה מהם הגבולות של מדע אזרחי, ככלל ובפרט בבתי ספר. מה מאפיין מיזמים של מדע אזרחי? מהי הייחודיות של מדע אזרחי בבית הספר? שמענו הרצאה מפי פרופ' מוקי חקלאי והעמקנו את ההבנה האישית והקלוקטיבית שלנו לגבי שאלות אלו באמצעות דיונים שיתופיים.

מצגת המפגש

הרצאתו של פרופ' מוקי חקלאי

בהרצאתו סיפר פרופ' מוקי חקלאי על מחקר שבו מומחי מעורבות הציבור במדע נשאלו האם מקרים היפותטים שונים, בהם אזרחים היו מעורבים בפעילות מחקרית, מייצגים לפי דעתם מקרים של מדע אזרחי.

להלן נתוני המחקר ומשאבים נוספים אודותיו.

במהלך הדיון המשותף שלאחר ההרצאה, מוקי התייחס למחקר סוציולוגי בנושא השפעת הקורונה.

להלן אתר המחקר וכן דיווח אודותיו.

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

תמונות נבחרות

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

bottom of page