top of page

כנס קיץ 2022

במפגש זה אירחנו את ד"ר הילה טל, מנהלת תחום מחקרים וניסויים חינוכיים בלשכת המדען הראשי של משרד החינוך. ד"א טל סיפרה על רפורמת המח"ר במשרד החינוך ועל הקשר שלה למדע אזרחי בבית הספר. בנוסף, שמענו על המחקר החינוכי שליווה את פרויקט סימני דרך למרחב נגיש, ונחשפנו לנעשה בפרויקט השינה.

 

מצגת המפגש

הקלטת המפגש

צילומי מסך

Screenshot (162).png

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

bottom of page