top of page

כנס קיץ 2018

התכנסנו ביולי ליומיים של מפגש קהילה מרתק. שמחנו לנוכח ההענות היפה שהייתה בקרב אנשי חינוך, מדענים ואחרים העוסקים בפעילות מחקרית וחינוכית מסוגים שונים. תודה רבה לכל המשתתפים!

אז מה היה לנו?

הכרות, עבודה משותפת ועוד

האקתון פיתוח פעילויות לתלמידים

סיפורים מהשטח והתנסות כלומדים

סדנאות התנסות בהובלת מדענים

סדנאות התנסות

כל משתתף בחר בסדנת שטח שכללה התנסות בפעילות הקשורה לאחד מפרויקטי המחקר שעובדים עם המרכז. את הסדנאות הובילו המדענים האחראים על המחקר.

workshop_sonar_1.jpeg

סונאר תנועת דגה

workshop_radon_1.JPG

מדידה ומיצוי גז ראדון

workshop_inaturalist_1.png

ניטור טבע

workshop_birds_1.jpeg

פורטל הצפרות

workshops

סיפורים מהשטח והתנסות בפעילויות לתלמידים

שמענו חוויות מאנשי חינוך (מורים ומנהלים) בעלי ניסיון בשילוב מדע אזרחי בבתי ספר והתנסנו בפעילויות לימודיות שתוכננו עבור תלמידים סביב פרויקטים שונים של מדע אזרחי.

hitnasut_1.jpeg
hitnasut_2.jpeg
hitnasut

האקתון פיתוח פעילויות לתלמידים

התחלקנו לקבוצות עבודה ועבודנו בפורמט של האקתון על פיתוח רעיונות ופעילויות לתלמידים. כל קבוצה הגדירה את האתגר החינוכי אותו היא מנסה לפתור באמצעות למידה סביב פרויקט מדע אזרחי.

hackathon_2.jpg
hackathon_1.JPG
hackathon

הכרות בין חברי הקהילה, עבודה משותפת, זמן לפטפוטים ועוד

community_1.JPG
community_3.jpeg
community_4.jpeg
community_2.jpeg
community

מצגות ותוצרי הקהילה

Google-Slides-logo.png

מצגת היום השני

דברי פתיחה, האקתון

Google-Slides-logo.png

מצגת היום הראשון

דברי פתיחה, סיפורים מהשטח, תחנות התנסות

שיתוף תמונות

העלאת תמונות מהכנס

רעיונות ומחשבות

שיתוף מחשבות שעולות בזמן הכנס

האקתון

אזורי עבודה לקבוצות

presentations
bottom of page